IPV6

Standardni ugovor

UGOVOR O STANDARDNIM USLOVIMA ZA KORIŠCENJE INTERNET USLUGA

Član 1.

Standardnim uslovima za korišcenje Internet usluga (u daljem tekstu : Standardni UGOVOR), ureduju se uslovi pod kojima Predužece za telekomunikacije "DD Net Telecommunication" D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu: DDNET), pruža korisnicima (u daljem tekstu: KORISNIK), usluge korišcenja pristupa Internetu kao i svim njegovim servisima i resursima.

Član 2.

Prikljucenje KORISNIKA na mrežu, kojim se omogucava pristup KORISNIKA na Internet, vrši se na jedan od sledecih nacina:
1. Bežicno, povezivanjem na baznu stanicu DDNET-a.
2. Kablom, povezivanjem na server DDNET-a.

Član 3.

Svaki KORISNIK placa povezivanje i korišcenje Internet usluga u skladu sa Cenovnikom DDNET-a. Zvanican cenovnik DDNET-a se nalazi na internet stranici www.banjica.net .

Član 4.

Obaveze DDNET-a su:
1. Da omoguci KORISNIKU povezivanje na mrežu DDNET-a maksimum 30 dana nakon potpisivanja ugovora.
2. Da obezbedi KORISNIKU minimum jednu mail adresu, ako drugacije nije ugovoreno posebnim ugovorom.
3. Da obavesti KORISNIKA o problemima nastalim na mreži kao i o rokovima za odklanjanje tih problema.
4. Da informiše KORISNIKA o svim tehnickim podacima koji su potrebni za ispravno korišcenje usluge.
5. Da cuva tajnost podataka o Korisniku.

Član 5.

1. Da DDNET-u dostavi potpune i tacne licne podatke, odnosno podatke o firmi, a da u slucaju promene obavesti DDNET najkasnije 15 dana nakon promene.
2. Da cuva podatke o svom nalogu i da ih nedaje trecim licima. Podatke o svom nalogu KORISNIK može da saopšti samo službenicima DDNET-a.
3. Da se neponaša suprotno odredbama ovog UGOVORA, kao i odredbama potpisanog ugovora sa DDNET-om.
4. Da se pridržava svih uputstava dobijenih od DDNET-a, a radi ispravnog korišcenja usluge.

Član 6.

Ponašanje KORISNIKA smatrace se nedozvoljenim, ako je u suprotnosti sa domacim i medunarodnim pravom i propisima, odnosno u suprotnosti sa konvencijama, ugovorima i drugim aktima i opšte prihvacenim kodeksima ponašanja u ovoj oblasti. Ponašanje KORISNIKA smatrace se nedozvoljenim narocito ako:
1. Sadrži elemente krivicnog dela, privrednog prestupa i/ili prekršaja.
2. Vrši povredu autorskog prava i/ili prava industrijske svojine.
3. Vrši delo nelojalne konkurencije.
4. Ugrožava i/ili povreduje licna prava.
5. Vrši povredu dobrih poslovnih obicaja i prava potrošaca.
6. Vrši distribuciju nezatraženih e-mail poruka i drugih neželjenih sadržaja preko DDNET mreže kao i unutar DDNET mreže.
7. Koristi servise Interneta za neovlašceni pristup i/ili za dobijanje neovlašcene kontrole nad sistemima trecih lica.
8. Ukoliko ugrožava nesmetano korišcenje servisa od strane drugih korisnika, ugrožava nesmetani rad mreže DDNET-a i/ili bilo koje druge mreže i/ili dela Interneta.
9. Šalje i/ili prosleduje dobrotvorne zahteve, peticije, lancana pisma kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, izuzev na mesta predvidena za takav vid oglašavanja.
10. Vrši distribuciju virusa i/ili drugih programa i elektronske pošte sa infenktivnim ili destruktivnim osobinama.

Član 7.

KORISNIK odgovara za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

Član 8.

Ukoliko DDNET, po svojoj oceni ili po prijemu prijave, zakljuci da se KORISNIK u korišcenju usluga ponaša na nedozvoljen nacin, DDNET može da:
- pošalje upozorenje
- suspenduje pružanje usluge
- blokira odredeni Internet saobracaj
- ukine nalog
Ukoliko KORISNIK nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem po ponovnom aktiviranju naloga, DDNET ima pravo da odmah raskine Ugovor. KORISNIK u tom slucaju gubi pravo na povracaj naknade za uslugu koju do raskida Ugovora nije uspeo da iskoristi. Ocena DDNET-a o nedozvoljenom ponašanju KORISNIKA smatrace se osnovanom u slucaju kada postoji sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja KORISNIKA, a prema odredbama ovog Standardnog UGOVORA. Ukoliko Korisnik dokaže da njegovo ponašanje nije bilo nedozvoljeno u smislu clana 6. ovog Standardnog UGOVORA, DDNET ce mu omoguciti da iskoristi preostalo neiskorišceno vreme..

Član 9.

DDNET ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utice.
DDNET ne odgovara za nepravilno funkcionisanje opreme koju koristi KORISNIK, a koju nije isporucio i/ili instalirao DDNET.
DDNET ne odgovara za nepravilno funkcionisanje javne telekomunikacione mreže, kao ni DDNET mreže, ukoliko do problema u radu dode iskljucivo iz razloga na koje DDNET nemože da utice.
DDNET ne odgovara za štetu koju DDNET nedozvoljenim ponašanjem i/ili nepravilnim korišcenjem usluge, ucini trecim licima.
DDNET ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost KORISNIKA koju na Internetu izvrši trece lice.
DDNET ne odgovara za sigurnost i tacnost informacija koje KORISNIK razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta.
DDNET ne odgovara za štetu koja nastane za KORISNIKA i/ili trece lice usled povrede KORISNIKOVE obaveze na cuvanje tajnosti podataka.
DDNET ne garantuje da informacije i/ili podaci preuzeti sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa i/ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. KORISNIK je odgovoran za sprovodenje odredenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa.

Član 10.

DDNET nije odgovoran za ucinjenu štetu nanetu na neki od navedenih nacina iz clana 9. ovog UGOVORA.

Član 11.

DDNET ne odgovara za prekid veze sa Internetom, ako taj prekid nastupi kao posledica rada DDNET-a na infrastrukturi svoje mreže, sve dok traju radovi na infrastrukturi.

Član 12.

Komunikacija i/ili obaveštavanja po svim pitanjima bitnim za sprovodenje ovog Standardnog UGOVORA i/ili posebno potpisanog Ugovora, vršice se u pisanoj formi pod kojim se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte i/ili isticanje obaveštenja na internet stranici DDNET-a, www.banjica.net. Smatrace se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom, dostavljeno KORISNIKU onog dana kada je isto isporuceno u njegovo mail-sanduce na serveru DDNET-a.

Član 13.

Ukoliko KORISNIK ne izvršava placanje Internet usluga na vreme, DDNET ima pravo da raskine Ugovor i/ili da ukine KORISNIKOV nalog. U tom slicaju, KORISNIK može da potpiše nov Ugovor i/ili nalog može biti aktiviran tek kad KORISNIK izmiri sve svoje obaveze prema DDNET-u.

Član 14.

DDNET ce na uobicajeni nacin upoznati KORISNIKA sa sadržajem ovog Standardnog UGOVORA i smatrace da se KORISNIK u potpunosti slaže sa svim njegovim clanovima.

Član 15.

DDNET zadržava pravo da bez prethodne najave promeni odredbe ovog Standardnog UGOVORA, o cemu je dužan da na uobicajeni nacin obavesti KORISNIKA.

Član 16.

Sve sporove izmedu DDNET-a i KORISNIKA, ugovorne strane ce rešavati prvenstveno sporazumno, a u slucajevima kada to nije moguce, spor ce rešavati nadležni sud u Beogradu. "DD Net Telecommunication" D.O.O. BEOGRAD